اندونزی | راهنمای سفر و گردشگری کشور اندونزی

امروز : ?

دمای کنونی : ?

پیشنیه دما : ?

کمیـنه دما : ?

?

?

?

?

رمانتیک ترین هتل دنیا در بالی | اوبود هنگینگ گاردنز

معبد بوروبودور اندونزی | بزرگ ترین معبد بودایی جهان

بز بی پناه در چنگال دو اژدهای کومودو

کلیسای مرغی | اندونزی

دهکده ناشنوایان

دیدگاه ها