سفر کرده ایم ، دور ، نزدیک ، کم و بسیار ...

اما چند بار آن را زندگی کرده ایم؟ چند بار آن را با چشمانمان نفس کشیده ایم؟

این بار برایتان از زندگی کردن سفرهایمان می گوییم ، از راهکارهایی برای افزایش هوشیاری به هنگام طبیعت گردی.

چشمانمان را باز می کنیم و سراپا گوش می شویم برای بهتر دیدن و شنیدن ، تا لذتی وصف ناپذیر از یکی شدن با محیط اطراف را تجربه کنیم.

امروز کارناوال برایت از جادوی سفر کردن و به پرواز درآمدن روح در طبیعت می گوید.
از روشی برای تجربه ی سفری نو ...
از یکی شدن با طبیعت و به اکتشاف پرداختن در آن ...
امروز برایتان از تفریحاتی در طبیعت می گوییم که برای انجام دادنش ، تنها به حواس پنجگانه ی خود احتیاج دارید.
بنابراین با ما همراه باشد در " سفر از نو ، سفری از نو "

راهکارهایی برای زندگی کردن سفر

میدانی چندین بار خورشید برایت غروب کرده و تو آن را تحسین نکرده ای؟

میدانی چندین بار در کویر ستاره ای برایت درخشیده و تو مشغول پایکوبی و غافل از آن بودی؟

در نزدیکی پاهایت بار قبل که در جنگل بودی قارچی زیبا روییده بود و تو آن را ندیدی!

وزغی از این سنگ به آن سنگ پرید ، کنار همان برکه ای که تو در آنجا مشغول گرفتن عکس یادگاری با دوستانت بودی!

و هنگامی که به موسیقی روی تلفن همراهت گوش می کردی و کوهپیمایی ، نغمه باد را نشنیدی!

همه ی ما وقت و انرژی گذاشته ایم لیستی بلند بالا از سفرهای طبیعت گردیمان داریم اما با تک تک آن منظره ها یکی شده ایم؟ آیا بعد از گذشت مدتی سرمایی که پوست دستمان را آزار داده بود یا گرمای آتشی که دستانمان را گرم ، به خاطر داریم؟

خیر ، جواب من و بسیاری از شما حداقل برای چندین سفرمان در این مورد ، خیر است.

اما نگران نباشید ، طبیعت هنوز هم به انتظارت نشسته ، هنوز هم منتظر است تا آن را کشف کرده و نگاهی خریدانه به او کنی ...

در ادامه برایت از روش هایی می گوییم که بسیاری برای درک هر چه بهتر اطرافشان از آن بهره برده اند ، بنابراین یا ما همراه باشید تا " سفر " را حرف به حرف زندگی کنیم ...

راهکارهایی برای زندگی کردن سفر

اطرافت را بشناس و با آن یکی شو ...
بی حرکت باش و ساکت
یک جا بنشین ، دست و پاهایت را به حال مراقبه بگذار و یا به راحتی تکیه بر درختی بده،
خودت را جزو کوچکی از محیط اطراف بدان ...
سراپا چشم شو ، سراپا گوش ...
تا لحظاتی دیگر ، نشسته به سفری خواهی رفت که تا کنون قدم در جاده اش نگذاشتی

راهکارهایی برای زندگی کردن سفر

سرا پا گوش شو ...

بارها دعوت شده ای به کنسرت طبیعت ، به صدای قطرات باران که از برگ ها می چکند، به صدای امواج دریا ، زمزمه ی باد و ...

اما آیا با توام حواست نشسته ای تا بشنوی آنچه طبیعت در گوش ات زمزمه می کرده را؟

یا در میان همهمه ی اطرافت ، در میان لذت دیدن و عکس برداری ، غافل شده ای از نوایی که روح را صیقل می دهد؟

بنابراین این بار سراپا گوش شو و برسان خودت را به صدای طبیعت،

چشمانت را ببند،

از خودت شروع کن از صدای نفس هایت،
به دم و بازدم خود گوش بده و نفس هایت را آرام و منظم کن،
حواست را از نفس هایت بگیر و از نزدیک ترین صدا سفرت را شروع کن ، از بادی که در گوشت می پیچد،
اوج بگیر و خودت را برسان به صدای پرنده ای که بر شاخه ای نشسته ، جهت صدا را تشخیص بده و در همین حال گوش به زنگ باش برای شنیدن صدای شکستن شاخه ای ، همانی که حیوانی بر آن قدم گذاشته.
زمان می گذرد و سکوت طبیعت برایت پر از آواهایی می شود که قبل از آن نمی شنیدی ، حال صدای نفس هایت را هم به آن اضافه کن تا با نوای کوه ، دشت و جنگل یکی شوی.

راهکارهایی برای زندگی کردن سفر

سراپا چشم شو ...

چه جوانه های زیبایی که در نزدیکی قدم هایمان در طبیعت روییده بودند و ما ندیدیم.

چه پرنده و حیواناتی که در گوشه و کنار لانه کرده و زیرچشمی نگاهمان می کردند و ما ندیدیم.

شاید که پاییز قبل ، باد به زیبایی برایمان برگی را میان زمین و هوا رقصانده بود و از تماشای سبک وزنی اش پیش رویمان لذت نبردیم.

نمی دانم حواسمان پرت چه بوده اما میدانم که اگر برای دقایقی زمان را فراموش می کردیم و بی حرکت به تماشا می نشستیم ، حتما امروز در گوشه ذهنمان صندوقچه ای از خاطرات زیبا داشتیم.

اما این بار با چشمانمان سفر می کنیم ، با ما همراه شو و قدم به قدم نشسته سفر کن ...

گوشه ای دنج را انتخاب کن ، می تواند زیر درختی باشد، بر روی صخره و یا کنار رودخانه ای ...
به تماشای اطراف بنشین ،

امروز تو می توانی حتی باد را تماشا کنی ، کافیست تا شاخه ای را بیایی که می رقصد ،

فضای خالی بین برگ ها را می بینی ؟ همانی که نور از میانش عبور کرده ... ؟

آن باد است ، همانی که از شمال به جنوب برای هزاره ها وزیده و شاخه درختان را به حرکت درآورده تا تو امروز ، آن را برای اولین بار ببینی.

راهکارهایی برای زندگی کردن سفر
راهکارهایی برای زندگی کردن سفر
راهکارهایی برای زندگی کردن سفر
راهکارهایی برای زندگی کردن سفر

بو بکش ، عطر سحر آمیزی که در اطرافت پراکنده شده ...

بوی نم باران بر روی خاک ، بوی ریحانه ای که از لا به لای درختان می رقصد تا به پیش تو برسد.

بوی گل های صحرایی ، بوی آبی که بر تن شن های صحرا ریخته می شود ، بود نسیمی که از دریا وزیده می شود ...

تمام این ها پیکی بادپا هستند که طبیعت به سویت روانه ساخته تا راه را بیابی و برسانی خودت را به آن.

بنابراین این بار کمی عمیق تر نفس بکش ، ریه هایت را پر کن از عطر سحرآمیزی که در اطرافت پراکنده شده است.

راهکارهایی برای زندگی کردن سفر
راهکارهایی برای زندگی کردن سفر
راهکارهایی برای زندگی کردن سفر

لمس کن ، حس کن ...

به سمفونی حس هایی که تا کنون آن ها را تقویت کرده ای ، لامسه را هم اضافه کن.
اولین درختی را که دیدی ، به مانند دوستی قدیمی در آغوش بکش ...

لمس کن ، نرمی شن های ساحل را ، حس کن زبری و رطوبت سنگی خزه بسته را.

اگر آن ها را لمس نکنی در ذهنت ، خاطره ای باقی می ماند مانند تابلوی نقاشی ، نه حرارتی ، نه سردی و نه زبری و لطافتی ... هیچ کدام را فردا روز به خاطر نخواهی آورد و سفرت را زندگی نکرده ای ...

بنابراین پاهایت را برهنه کن ، کفش هایت را درآور و بر روی زمین بگذار ، بر روی ماسه داغ و یا خاک سرد و مرطوب .
دستانت را به دنبال نور حرکت بده ، همانی که از لابه لای درختان می تابد و گرمایش را درست بر روی همان نقطه از پوستت احساس کن.

حال تو #طبیعت را دیده ، شنیده و حتی با آن دست دوستی داده ای ...

راهکارهایی برای زندگی کردن سفر

یکی از آنان شو ...

خودت را هم قد کوچک ترین موجود و گیاه طبیعت کن،

بر روی زمین دراز بکش و #آسمان را از لابه لای درختان پیدا کن،
هم قد یک #قارچ کوچک شو بر روی زمین و یا تنه ی یک درخت،
هم قد حشراتی که اگر ساکت باشی و بی حرکت ، به نزدیکی ات می آیند ، اما نترس ! آن ها زندگی روزمره خودشان را دارند و تو می توانی در نزدیک ترین فاصله ممکن آنان را تماشا کنی.

هم قد آنان اگر شوی ، قطره ی بارانی می تواند تو را سیراب کند و یا حتی غرق، هم قد آنان اگر شوی زندگی را به نوبه ای جدید زیسته ای.
تو حتی می توانی برگ شوی و بگذاری تا باد تو را حرکت دهد، از شاخه جدا کرده و حتی به دوردست ببرد،

و یا حتی می توانی دانه یا شن و ماسه ای در #صحرا شوی  که از بلندای تل به پایین می غلتد.

راهکارهایی برای زندگی کردن سفر
راهکارهایی برای زندگی کردن سفر
راهکارهایی برای زندگی کردن سفر

ویدیویی آرامش بخش از طبیعتی که با دلربایی تو را می خواند ...

زیر پاهایت را نگاه کن ...

مهم نیست بر تن #کویر قدم میگذاری یا #جنگل ، همیشه چیزی برای کشف کردن و تماشا وجود دارد.
شاید میوه ی درخت کاج یا پر پرنده ای که پیش پایت قرار گرفته است تا آن را برداشته و در ادامه #سفر همراهت داشته باشی،
تا انرژی پاکی که در آن نهته است به قدم هایت قدرت داده و بعد ها اتاقت را با خاطرات تزئین ...

این بار زیر پاهایت را نگاه کن ، به برگ زردی که خود را پیش قدم هایت انداخته و قبل از قدم گذاشتن بر روی آن ، کمی نگاهش کن ...

او بر بلندای درختی در بهاران جوانه زد ، در تابستان به ساز طبیعت رقصید و در پاییز از جور زمان زرد شد ، سرگذشتت را از لا به لای خمیدگی اش بخوان و به احترامش سکوت کن ...

راهکارهایی برای زندگی کردن سفر

در فرودست انگار، کفتری می‌خورد آب ...

اطرافت را خوب نگاه کن ، به دنبال نشانه ای از حرکات ریز و درشت باش تا حیوانی را دیده و رصد کنی،

پرنده ای که آب می خورد و یا سنجابی که میان شاخه درختان به سرعت حرکت می کند را،
عقربی که بر روی شن های صحرا حرکت کرده و یا شاهین زیبایی که با غرور بر بلدای آسمان پرواز ...

ساکنین جنگل هستند و در قدم به قدم طبیعت حضور دارند اما صدای بلندمان ، قدم های سخت و محکم ما آنان را فراری داده ، در کنجی پناه گرفته اند و نفسشان را حبس کرده اند تا بگذریم ...

اما اگر ساکت و آرام بنشینی ، اگر خاکی شوی ، خیس شوی ، آنگاه رنگ و بوی طبیعت را می گیری و تو را از خودشان می دانند.

راهکارهایی برای زندگی کردن سفر
راهکارهایی برای زندگی کردن سفر
راهکارهایی برای زندگی کردن سفر

طلوع و غروب را دنبال کن ...

طبیعت برایمان جادو کنار گذاشته است و آن را به هنگام طلوع و غروب خورشید ، به شکل نور و رنگ بر ما می تاباند ، نه تنها بر ما بلکه بر تمام موجودات.
بنشین ، به نظاره بشین در صبحگاه و شامگاه ، که آسمان برایت نمایشی زیبا از بازی ابر و خورشید ترتیب داده است.
نمایشی که از ابتدای خلقت هر روز آن را تمرین کرده تا در نهایت روزی تو آن را با تمام زیبایی و جزئیاتش تماشا کنی.
خورشید طلوع می کند و تو می توانی پرنده ها را ببینی که بی پروا آواز سر داده و دو به دو در آسمان پرواز می کنند.
گیاهانی که خود را چرخانده و به آفتاب سلام می کنند.
خورشید غروب می کند و تو حیواناتی را خواهی دید که خسته از روزی پر تلاش برای بقا به لانه می روند و پرتوهای نوری که از تن درختان یا شن و ماسه دامانشان را برداشته و به پشت کوه می رود.
بنابراین خواب صبح را کنار بگذار و تمامی این ها را ببین ، تفریح عصرگاهی را کنار بگذار و بگذار تا طبیعت با جادویش خستگی روز را از تنت بیرون بکشد.

راهکارهایی برای زندگی کردن سفر
راهکارهایی برای زندگی کردن سفر
راهکارهایی برای زندگی کردن سفر
راهکارهایی برای زندگی کردن سفر

راحتی را کنار بگذار ...

از شهر ، روستا و کمپ دور شو ،

بلندی و زاویه ی دید جدیدی را پیدا کن تا بتوانی درک کنی آن همه جنب و جوش از بلندا ، سکونی مطلق و بی صداست.
تا کمی آرام گرفته و به خداوند نزدیک تر شوی ،
تا مانند یک تابلوی زیبا بتوانی برای ساعت ها از منظره ای ثابت لذت برده و گوشه به گوشه آن را سر فرصت تماشا کنی.

راهکارهایی برای زندگی کردن سفر
راهکارهایی برای زندگی کردن سفر
راهکارهایی برای زندگی کردن سفر

بیراهه را انتخاب کن ...

راه را به سمت بیراهه تغییر بده ، تا آن نقطه ای از دنیا که برای تو کنار گذاشته شده است را بیابی ...

راهکارهایی برای زندگی کردن سفر
راهکارهایی برای زندگی کردن سفر
راهکارهایی برای زندگی کردن سفر
راهکارهایی برای زندگی کردن سفر

مقصد سراب است و مسیر واقعیت ...

میان راه و کنار جاده ها بنشین ،

بگذار ندانی بعد از پیچ بعدی چه چیز در انتظار توست ،

بگذار تا بی فکر رسیدن از لحظاتی که اکنون داری لذت ببری و اگر سیر شدی حتی راهت را ادامه نده زبرا تو نشسته جاده را تا به انتها رفته ای ، با روحی که آن را از طمع داشتن و به دست آوردن پاک کرده ای.

راهکارهایی برای زندگی کردن سفر
راهکارهایی برای زندگی کردن سفر
راهکارهایی برای زندگی کردن سفر
راهکارهایی برای زندگی کردن سفر
راهکارهایی برای زندگی کردن سفر

آسمان را پیدا کن ...

دورغ است که می گویند " آسمان همه جا یکرنگ است. " !

اگر ثابت هم به کناری بنشینی ، خواهی دید که آسمان هر ساعت برایت خود را از نو می آراید.

به جنگل برو و آن را از میان جاخ و برگ درختان نگاه کن ، به کویر برو و در پهنه ای بی کران نظاره اس کن ، بگذار جادویت کند ...

بر بلندای کوهستان برو و نگاه کن که ابرها چه طور دل به صخره می زنند و پیش پاهایت می افتند ...

یا بگذار کمی برایت نزدیک تر و ملموس تر را مثال بزنم ، همان زمانی که کودک بودیم و سر به هوا ، به دنبال حیوانات در آسمان.

بنابرای هر کجا بودی آسمان را دریاب، کمی بایست ، قدم از قدم بر ندار ، حتی بر روی زمین دراز بکش و کمی چشمانت را مهمان ابر بازی کن.

تو حتی می توانی آُمان را زیر پاهایت ، میان گودالی از آب و یا قاب شده بر روی دریاچه ای بیابی ...

راهکارهایی برای زندگی کردن سفر
راهکارهایی برای زندگی کردن سفر
راهکارهایی برای زندگی کردن سفر
راهکارهایی برای زندگی کردن سفر
راهکارهایی برای زندگی کردن سفر

شب رو سفر کن ...

جهان شب ها زیباست ،

همان زمانی که اگر بیدار مانده باشی و یا میان راه باشی می تواند تنها و تنها برای تو باشد.
از پنجره ی خودرو و یا چادر خود به آسمان خیره بمان و حتی زیر آن قدم بزن و عظمت آن را درک کن.

رصد ستارگان را بیاموز ، آن ها را به اسم بشناس و میان سکوت شباهنگام صدایشان بزن.

دب اکبر ، دب اصغر ، همان هایی که نامشان آشناست را ، تا کنون در آسمان دیده ای؟

این بار با آنان آشنا شو ، این بار یکی از آن ها را برگزین و سو سوی نورش را به تماشا بنشین.

راهکارهایی برای زندگی کردن سفر
راهکارهایی برای زندگی کردن سفر
راهکارهایی برای زندگی کردن سفر

بهترین فصل برای سفر را فراموش کن ...

هوای خوب شاید فرصت تماشا را به تو بدهد اما هوای مه آلود و ابری ، فرصت کشف کردن را به تو می دهد.
در افسانه ها آمده است که مه ، دروازه ای رو به جهان مخفی را برایت می گشاید ، همانی که از پس آن کوهی بلند در لحظه ای نمایان شده و لحظه ای بعد غیب.
برف نو در طبیعت نیز ، یکی از زیباترین مناظری است که می توان دید،

دست نخورده و پاک است و چشمانت را پر از سفیدی دل پذیری می کند.

راهکارهایی برای زندگی کردن سفر
راهکارهایی برای زندگی کردن سفر
راهکارهایی برای زندگی کردن سفر
راهکارهایی برای زندگی کردن سفر

با حیوانات همسفر شو ...

حیوان خانگی ات را با خود به طبیعت و سفر ببر و به تماشایش بنشین.
او نیز به مانند تو از سکوت و آرامش ، از تماشای طلوع و غروب ، ازهیجان راه و یا وزش باد بر روی صورتش لذت می برد.

با او که هسفر شوی عمل کردن را می آموزی ، یاد میگیری که زبان چشم ، زبان دل و وفاداری گاهی با ارزش ترین دارایی هاست.

راهکارهایی برای زندگی کردن سفر
راهکارهایی برای زندگی کردن سفر
راهکارهایی برای زندگی کردن سفر
راهکارهایی برای زندگی کردن سفر

آرام قدم بردار بر تن طبیعت که او میلیاردها سال از تو بزرگ تر است،

از آن درس بگیر که سرد و گرم چشیده است،

و آن را به نظاره بنشین که از پنجره ی چشمانت، روحت را جلا می دهد.

راهکارهایی برای زندگی کردن سفر

سخن آخر

دوستان کارناوالی عزیز ، برایتان نوشتم تا شما بخوانید رموز طبیعت را اینبار.

بی نهایت خوشحال می شویم اگر نظراتتان را درباره این نوع مطالب با ما در میان بگذارید و یا تجربه هایتان را به قلم خودتان بریمان بنویسید.

می تواند راهکاری باشد برای ارتباط بهتر و نزدیک تر با طبیعت و یا خاطره ای از تماشای ابرها از بلندی کوهستان.

دیدگاه ها : 5
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....