آیین های ایران باستان :

آجیل چهارشنبه سوری

ایرانیان به عنوان ساکنان یکی از کهن ترین سرزمین های جهان، در هزارتوی فرهنگ و تمدن پیشتاز بوده و در طول تاریخ جشن های باستانی متفاوتی را ...

پس از بررسی عوامل تاثیرگذار بر الگوهای رفتاری ایرانیان و 10 ویژگی رفتاری ایرانیان که بین تمامی اقوام عمومیت داشت، شروع به بررسی ...