کارناوالِ جدید رو دیدی؟
ببینم arrow_back
با احساس بخوان؛ هنگامی که گوش جان می سپاری به این نوا... هوا ابری است. در اتومبیل و میان ترافیک هستی؛ به ساعتت نگاه می کنی. چقدر معطل شده ای پشت این ماشین ها در اتوبان. مردم درون ماشین ها را نگاه می کنی... در فکرشان چه می گذرد... مردی دستش از ماشین بیرون است و سیگار کشان به افق ترافیک می نگرد... کمی آنطرف تر مادری با کودکش صحبت می کند. دارد راز های زندگی را برایش کم کم فاش می کند. در ماشینی دیگر خانمی دستکش به دست فرمان را گرفته و سرش را به آن تکیه داده پیرزنی ماسک بر دهان دارد. ریه هایش آزرده اند از آلودگی شهر ماشینی که درونش هستی اندکی جلوتر می رود و رشته ی تصوراتت پاره می شود. به این فکر می افتی که به راستی مقصد، رسیدن است یا در مسیر هم می توان لذت برد و آرامش گرفت. صدای موسیقی را بیشتر می کنی، نوازندگانی ماهر نُت های زندگی را برایت می نوازند. مقصد سفرت کجاست؟ آیا کسی در این ترافیک عجله دارد؟ وقت برایت چه قدر با ارزش است؟ پشت سری دستش را روی بوق گذاشته، از آینه به عقب که نگاه می کنی دارد دستش را تکان می دهد. او احتمالا عجله دارد یا شاید بی حوصله است و بی فکر. آخر من نیم متر جلوتر بروم چه سودی برای او دارد! آرام به جلو نگاه می کنی و او را به حال خودش می گذاری. به چراغ های قرمز رنگ ترمز ها می نگری. تعدادشان زیاد است. پشت سری این بار نور بالا می زند. سرت را از شیشه بیرون می آوری می گویی: چه خبرته کجا می خوای بری تو این ترافیک قفل؟! قهقه ای می زند و می گوید درب عقب باز است عزیز دل! زود قضاوت کردی... به نشانه ی تشکر دستت را بالا می بری، به عقب خم شده و در را باز و بسته می کنی. در ترافیک سنگین اتوبان با کارناوال همسفر شده و به موسیقی آرامش بخش از آهنگسازی بزرگ گوش سپارید. همراه کارناوال باشید تا گوش به صدای زندگی دهیم.
دیدگاه ها : 6
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

X